Общи условия/Лични данни

Общи условия и правила

 1. Настоящите общи условия и правила публикувани в този сайт, уреждат провеждането на “Ескейп игра”, ЕИК 204558008, наричана за краткост Играта, организирана от Пъзелнариум ЕООД, находяща се в гр. София, кв. Витоша, ул.”Екатерина Ненчева” №10.
 2. С всяко ползване на услугите, включително с посещението на Интернет сайта www.puzzlenarium.com, както и чрез задействане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от сайта, Потребителите и Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Общите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
 3. Всеки участник е длъжен да се запознае и спазва разпоредбите на тези Общи Условия в интерес на общата безопасност по време на играта. Спазването им е условие за участието му в Играта.
 4. Пъзелнариум ЕООД има право по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия на Интернет сайта www.puzzlenarium.com.
 5. Потребителите проверяват сами за промени в Общите Условия на www.puzzlenarium.com. Ако Общите Условия бъдат изменени след като участник е направил резервация за Игра, в отношенията му с Пъзелнариум ЕООД важат Общите Условия преди изменението им.
 6. Играта се провежда в специално изградено за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участие в нея.
 7. Продължителността на играта е 60 минути, като в нея могат да вземат участие минимум 2 души и максимум 6 души, като след изтичане на времето всички участници трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са решили всички загадки.
 8. Играта е подходяща за всеки, който обича да се забавлява. Лица ненавършили 16 години играят задължително с двама възрастни. Поради своята сложност Играта може да не е подходяща за лица под 12 години.
 9. За участие в Играта следва да бъде направена предварителна резервация по един от следните начини: чрез системата за резервации в сайта на Играта. През системата за резервации в сайта на Играта е допустимо да се направи резервация най-късно до 24 часа преди началото на играта. След този срок резервация е допустимо да се направи само по оставения телефон за контакт.
 10. При направа на резервация за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни: имена, телефонен номер и email адрес.
 11. Лицето което прави резервацията е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истинността им.
 12. Промяна на резервация е възможна, като се свържете с нас чрез имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта, като новия ден и час ще бъде съобразен спрямо възможностите в нашия календар.
 13. В случай, че участниците закъснеят повече от 15 минути, от обявеното начало на играта, заплатената сума не се възстановява. Изключение може да се направи единствено в случай, че след Вашата резервация следващият час е свободен.
 14. При неявяване на участниците в резервираният от тях ден и час и без предупреждение, заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване. Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване на наш служител по имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта.
 15. Пъзелнариум ЕООД не дължи възстановяване на суми, в случай, че участниците са започнали играта, но са останали недоволни от нея.
 16. При запазване на час за игра се плаща депозит в размер на 40 лв., но най-късно до 48 часа преди провеждането на играта. Налични са различни средства за плащане – с карта, ePay, Easypay, или на място в офиса на Пъзелнариум ЕООД.
 17. В зависимост от метода на плащане заплатените суми се възстановяват по различен начин:
 • Ако сте заплатили с Кредитна/Дебитна карта, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок по картата, от която е направено плащането.
 • Ако сте заплатили със системата ePay, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок във вашият ePay акаунт.
 • Ако сте заплатили с 10 цифрен код на каса на Easypay, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на удостоверението за плащане издадено ви от каса на Easypay.
 • Ако сте заплатили на място, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на касовата бележка.
 1. Цените за участие в Играта са публикувани в интернет сайта www.puzzlenarium.com
 2. С подаването на заявка за резервация на Игра и/или с влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано както от естеството и принципите на Играта, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Участниците също така се съгласяват видео и звукозаписите от Играта да бъдат съхранявани и обработвани от Пъзелнариум ЕООД за период от 1 година и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.
 3. Участниците са длъжни да преминат през инструктаж за безопасност и запознаване с условията на играта (които са налични в Интернет сайта и в обектите за провеждане на Играта), непосредствено преди старта на играта. Не се допускат до игра участници, които не са дали писмено съгласие във вид на декларация.
 4. В играта не се допускат до участия бременни жени, лица страдащи от клаустрофобия, хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др. Пъзелнариум ЕООД не носи никаква отговорност за евентуални инциденти с участници, които въпреки лошото си здравословно състояние, вземат участие в играта.
 5. Участник може да прекрати по всяко време своята игра и да напусне помещението, като останалите участници могат да продължат започналата вече игра.
 6. Участието в Играта е на собствена отговорност и Пъзелнариум ЕООД не носи никаква отговорност за инциденти, възникнали травми или наранявания по време на играта, случили се в следствие на неправилно действие на участник, при неспазване на правилата.
 7. По време на Играта личните вещи на участниците са в заключени шкафчета, ключ за които имат единствено участниците. Пъзелнариум ЕООД и операторът на играта не носят отговорност за заключените вещи по време на протичане на Играта.
 8. В помещението, в което се провежда играта е забранено внасянето на всякакви вещи, които биха могли да причинят вреди на участниците или на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.
 9. В помещението, в което се провежда играта е абсолютно забранено внасянето и употребата на алкохол, наркотични вещества, както и тютюнопушенето.
 10. Клиенти употребили алкохол или наркотични вещества не се допускат на територията на обекта.
 11. Не се допускат до участие лица, проявяващи агресия и които биха причинили щети и повреди в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения. В случай на поведение, с което се причиняват каквито и да е било вреди по време на играта, участникът се отстранява принудително.
 12. Пъзелнариум ЕООД може да прекрати играта по всяко време в случай на неспазване на правилата, неправилна и злонамерена игра или агресивно поведение от страна на участник и/или участници. В този случай Пъзелнариум ЕООД няма да дължи възстановяване на платените от участниците такси.
 13. Пъзелнариум ЕООД си запазва всяко право да претендира за обезщетение в случай на умишлено или неумишлено повреждане от страна на участник на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.
 14. Всяка информация относно играта представлява търговска тайна и е конфиденциална и не може да се разпространява и използва от участниците по какъвто и де е начин.
 15. Забранено е копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат на производни на Играта. Пъзелнариум ЕООД си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.
 16. По време на играта не е разрешено аудио и видео заснемане, както и правене на снимки от участниците и публикуването им в социалните мрежи и Интернет.
 17. Пъзелнариум ЕООД не носи отговорност, ако форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, военни действия, стачки, прекратяване на електрозахранване или подаване на интернет направят невъзможно протичането на Играта. В такъв случай отговорността на Пъзелнариум ЕООД се изчерпва с уговаряне на различен час за Игра или с възстановяване на предплатена сума.
 18. Пъзелнариум ЕООД може да прекъсне временно или окончателно Играта при възникване на технически проблем (повреда или несработване на игрален компонент), който прави невъзможно нормалното протичане на Играта, и доколкото този проблем не се дължи на действие или бездействие на Играч. При наличие на някоя от горните предпоставки Пъзелнариум ЕООД може да обезщети игралния екип с уговаряне на различен час за Игра или с възстановяване на предплатена сума.

 

Политика за поверителност и защита на личните данни

Пъзелнариум ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. В това си качество Пъзелнариум ЕООД събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

При направа на резервация, участниците доброволно предоставят следните данни – имена, телефонен номер, email адрес. Екипът на Пъзелнариум ЕООД обработва и съхранява Вашата информация според приложимото законодателство, конкретно GDPR и Закона за защита на лични данни и има право да ги използва единствено информирайки Ви за предстоящи оферти.

Използвайки услугите, предлагани в настоящия сайт, Вие се съгласявате, че предоставянето на личните данни е напълно доброволно извършено от Вас и за целите на ползване на услугите, които ние предлагаме, чрез този сайт. Пъзелнариум ЕООД декларира, че Вашите лични данни са достъпни на екипът на Пъзелнариум ЕООД само посредством формуляра, който ще попълните на нашия сайт и посредством който ще активирате избраната от Вас услуга. С изричен имейл играчите могат да оттеглят съгласието си за обработването и съхраняването на техните данни, доколкото същите не са необходими за изпълнението на други, изисквани от закона договорни задължения.

Пъзелнариум ЕООД има право да изпраща на участниците в Играта автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на Игра, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Пъзелнариум ЕООД услуги, промоции и др. С приемането на Общите Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от Пъзелнариум ЕООД. В случай че не желаят да получават такива търговски съобщения, участниците следва да изпратят изричен имейл на следния адрес: info@puzzlenarium.com

Пъзелнариум ЕООД автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на Интернет сайта www.puzzlenarium.com, като например страниците от сайта, които потребителите посещават, както и уебсайтовете, които препращат потребителите към сайта, датата и часа на тези посещения, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги.

Според постигане на целите, за които са събрани личните данни на нашите клиенти, Пъзелнариум ЕООД се задължава незабавно да ги архивира и пази в рамките на предвидените законови срокове, освен ако няма искане от страна на Клиента за коригиране или изтриване на същите, съгласно разпоредбите на Регламента.

Пъзелнариум ЕООД няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица.

Всички промени на нашата политика за поверителност и защита на личните данни ще бъдат оповестявани в Интернет сайта www.puzzlenarium.com. Пъзелнариум ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за защита на личните данни, без това да противоречи на ЗЗДЛ.

© 2017 Puzzlenarium.com - Всички права запазени Изработка на сайт от BEKYAROV.NET
| Общи условия